MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS CŨ

Máy phát điện Cummins 35 Kva Cũ

Model : C35D5P 

Công suất: 35 Kva

Đông cơ:  Cummins  4B 5.9

Đầu Phát: Stamford  

Bảng điều khiển HMI 211, PCC 1301

Năm sản xuất 2018

Máy phát điện Cummins 45 KVA cũ

Model : C45D5

Công suất 45 kva

Động cơ: Cummins 4BT5.9 G1

Đầu phát: Stamford 

Bảng điều khiển HMI 211, PCC 1301

Năm sản xuất 2015

Máy phát điện Cummins 60 KVA cũ

Model : C62.5D5P

Công suất 62 kva

Động cơ: Cummins 4BTAA3.3-G11 

Đầu phát: Stamford UCI274D  

Bảng điều khiển: Deepsea 7320

Năm sản xuất 2011

Máy phát điện Cummins 80 KVA cũ

Model : C82.5D5P

Công suất 82.5 kva

Động cơ: Cummins 6BTA5.9-G13  

Đầu phát: Stamford UCI224G  

Bảng điều khiển: Deepsea 7320

Năm sản xuất 2008

Máy phát điện Cummins 100 KVA cũ

Model : C100D5P 

Công suất 82.5 kva

Động cơ: Cummins 6BTA5.9-G13  

Đầu phát: Stamford UCI274C  

Bảng điều khiển: HMI 2.1 PCC 2301

Năm sản xuất 2018

Máy phát điện Cummins 125 KVA cũ

Cummins 100 KVA cũ

Model : C100D5P 

Công suất 82.5 kva

Động cơ: Cummins 6BTA5.9-G13  

Đầu phát: Stamford UCI274V   

Bảng điều khiển: Deepsea 7320

Năm sản xuất 2016

Máy phát điện Cummins 150 kva cũ

Model : C150D5P 

Công suất 150kva

Động cơ: Cummins 6BTAA5.9-G2  

Đầu phát: Stamford UCI274E

Bảng điều khiển: Deepsea 7320

Năm sản xuất 2010

Máy phát điện Cummins 200 KVA cũ

Model : C200D5P 

Công suất 200kva

Động cơ: Cummins NTA855-G2  

Đầu phát: Stamford UCI274K 

Bảng điều khiển: Deepsea 7320

Năm sản xuất 2010

Máy phát điện Cummins 300 kva cũ

Model : C300D5P 

Công suất 300kva

Động cơ: Cummins QSL9-G13  

Đầu phát: Stamford UCI444D

Bảng điều khiển: PCC 2100

Năm sản xuất 2010

Máy phát điện Cummins 350 kva cũ

Model : C365D5P

Công suất 350kva

Động cơ: Cummins QSN14 G1 

Đầu phát: Stamford UCI274F

Bảng điều khiển: Deepsea 7320

Năm sản xuất 2014

Máy phát điện Cummins 400 kva cũ

Model : C400D5P

Công suất 350kva

Động cơ: Cummins NTA855 G6 

Đầu phát: Stamford HCI544C 

Bảng điều khiển: Deepsea 7320

Năm sản xuất 2015

Máy phát điện Cummins 450 kva cũ

Model : C450D5P

Công suất 450kva

Động cơ: Cummins QSZ13 G5

Đầu phát: Stamford HCI544C 

Bảng điều khiển: Deepsea 7320

Năm sản xuất 2015

Máy phát điện Cummins 500 kva cũ

Model : C500D5P

Công suất 500kva

Động cơ: Cummins QSX15 G8

Đầu phát: Stamford HCI544C 

Bảng điều khiển: Deepsea 7320

Năm sản xuất 2015

Máy phát điện Cummins 600 kva cũ

Model : C600D5P

Công suất 600kva

Động cơ: Cummins KTAA19 

Đầu phát: Stamford HCI544E 

Bảng điều khiển: PCC 3201

Năm sản xuất 2011

Máy phát điện Cummins 700 kva cũ

Model : C700D5P

Công suất 700kva

Động cơ: Cummins KTAA19 G7

Đầu phát: Stamford HCI544W 

Bảng điều khiển: PCC 3201

Năm sản xuất 2010

Máy phát điện Cummins 800 kva cũ

Model : C810D5P

Công suất 810kva

Động cơ: Cummins QSK23  

Đầu phát: Stamford HCI634V  

Bảng điều khiển: PCC 2100

Năm sản xuất 2011

Máy phát điện Cummins 900 kva cũ

Model : C900D5P

Công suất 900kva

Động cơ: Cummins QST30 G4  

Đầu phát: Stamford HCI634Y  

Bảng điều khiển: PCC 3201

Năm sản xuất 2011

Máy phát điện Cummins 1000 kva cũ

Model : C1000D5P

Công suất 1000kva

Động cơ: Cummins KTA38-G2   

Đầu phát: Stamford HC6Y  

Bảng điều khiển: Deepsea 7320

Năm sản xuất 2008

Máy phát điện Cummins 1250 kva cũ

Model : C1250D5P

Công suất 1250kva

Động cơ: Cummins KTA50-G3  

Đầu phát: Stamford HCK6Z  

Bảng điều khiển: PCC 2100

Năm sản xuất 2008

Máy phát điện Cummins 1500 kva cũ

Model : C1500D5P

Công suất 1500kva

Động cơ: Cummins KTA50-G8  

Đầu phát: Stamford PI734C   

Bảng điều khiển: PCC 2100

Năm sản xuất 2010

Máy phát điện Cummins 1825 kva cũ

Model : C1825D5P

Công suất 1825kva

Động cơ: Cummins QSK60 G4  

Đầu phát: Stamford PI044E    

Bảng điều khiển: PCC 3201

Năm sản xuất 2010

Máy phát điện Cummins 2000kva cũ

Model : C2000D5P

Công suất 2000kva

Động cơ: Cummins QSK60 G8  

Đầu phát: Stamford PT044G     

Bảng điều khiển: PCC 3201

Năm sản xuất 2010